Aktualności

Odciągi miejscowe w przemyśle

5 stycznia 2021
odciągi miejscowe w przemyśle

Według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów zanie­czysz­cze­nie powie­trza nie może prze­kro­czyć w zakła­dach pro­duk­cyj­nych naj­wyż­szego dopusz­czal­nego stę­że­nia, czyli NDS. Nie­pra­wi­dłowo wyko­nana wen­ty­la­cja w miej­scu, gdzie wykonywane są obróbki materiałów, może dopro­wa­dzić do gro­ma­dze­nia się pyłów i powsta­nia obłoku pyło­wego. Gdzie sto­suje się odciągi miej­scowe w prze­my­śle?

Czym są odciągi miej­scowe?

Odciągi miej­scowe są sto­so­wane w celu uchwy­ce­nia powie­trza o jak naj­więk­szym stę­że­niu zanie­czysz­czeń. Następ­nie zanieczyszczenia transportowane są do urządzeń, które je filtrują albo usu­wają je na zewnątrz. Odciągi miejscowe mają w jak naj­więk­szym stop­niu zhermetyzować źró­dło emi­sji i odciągnąć zanieczyszczenia. Punkty odciągowe aby miały odpowiednią skuteczność muszą być indywidulanie zaprojektowane do procesu, maszyny i rodzaju zanieczyszczeń.

Dla­czego warto dbać o pra­wi­dłową wen­ty­la­cję?

Pra­wi­dłowa wen­ty­la­cja w pomiesz­cze­niu gwa­ran­tuje, że pra­cow­nicy, któ­rzy w nim przebywają, będą bez­pieczni. Sub­stan­cje szko­dliwe nie będą mieć wpływu na ich samo­po­czu­cie. Tym samym nie zmniej­szy się ich wydaj­ność pracy. Pozwala na ochro­nie­nie maszyn i zmniej­sze­nie ryzyka awa­rii i prze­dłuży żywot­ność sprzę­tów.

Jak wybie­rać odciągi miej­scowe?

Odciągi miej­scowe, które są mon­to­wane w zakła­dzie pro­duk­cyj­nym, powinny zna­leźć się w nie­wiel­kiej odle­gło­ści od miej­sca powstawania zanie­czysz­czeń. Dzięki temu usuną pył zanim rozprzestrzeni się on po obszarze hali. Dopa­so­wu­jąc urzą­dze­nia, warto zwra­cać uwagę na: jakość mate­ria­łów, z któ­rych są wyko­nane oraz ich szczel­ność.

Gdzie sto­suje się odciągi miej­scowe w prze­my­śle?

Urzą­dze­nia są sto­so­wane w zakła­dach poli­gra­ficz­nych, dru­kar­niach, w trak­cie pro­du­ko­wa­nia arty­ku­łów higie­nicz­nych, opa­ko­wań, kon­fek­cjo­no­wa­nia. We wszyst­kich tych miej­scach, gdzie wystę­puje emi­sji szko­dli­wych sub­stan­cji oraz pyłów. Her­me­ty­za­cja jest wyko­ny­wana w pomiesz­cze­niach za pomocą zabu­dów, oka­pów, sto­łów robo­czych. Możliwe jest również wykonanie wen­ty­lacji miejscowej w wyznaczonym obszarze, strefie np. na stanowisku spawania dużych konstrukcji. Wentylacja tego rodzaju pozwala na usu­nię­cie zanie­czysz­czeń w strefie utrzymując je poni­żej poziomu NDS. Nato­miast wen­ty­la­cja miej­scowa pozwala na usu­nię­cie lokal­nie wystę­pu­ją­cych zanie­czysz­czeń. Sto­so­wana jest na sta­cjo­nar­nych sta­no­wi­skach zgrze­wa­nia i spa­wa­nia w zakła­dach pro­duk­cyj­nych.

Bez­kom­pro­mi­sowe podej­ście

Jeśli potrze­bu­jesz insta­la­cji prze­my­sło­wej, sko­rzy­staj z oferty naszej firmy NAAR Tech­nik. Ofe­ru­jemy insta­la­cje prze­my­słowe, które są dosto­so­wane do potrzeb nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Sto­sujemy nowo­cze­sne roz­wią­za­nia do insta­la­cji odpy­la­nia, wen­ty­la­cji prze­my­sło­wej, odku­rza­nia i trans­portu pneu­ma­tycz­nego, które speł­niają normy śro­do­wi­skowe, jak i tech­niczne.